Paper writing

来自Big Physics
Szs讨论 | 贡献2018年3月13日 (二) 10:28的版本 →‎参考文献
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)


针对论文的写作提出的建议。

参考文献

Zhang W (2014) Ten Simple Rules for Writing Research Papers. PLoS Comput Biol 10(1): e1003453.doi:10.1371/journal.pcbi.1003453

Mensh B, Kording K (2017) Ten simple rules for structuring papers. PLoS Comput Biol 13(9): e1005619. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005619